CHERR.IO

OPIS PROJEKTA

Zaupanje v velike dobrodelne organizacije pada. Težava je v netransparentni in težki sledljivosti porabe zbranega denarja ter majhnemu deležu sredstev, ki jih dejansko prejmejo pomoči potrebni. Platforma CHERR.IO namerava s pomočjo “blockchain” tehnologije odpraviti omenjene slabosti velikih, srednjih in majhnih dobrodelnih organizacij.

Ogled spletnega mesta
Priskrbeli smo

Razvoj blagovne znamke
Logo dizajn
Spletni dizajn
Uporabniška izkušnja in vmesnik
Video produkcija
Razvoj spletne strani
Digital Marketing
Razvoj pametne pogodbe s tehnologijo blockchain

Leto izdelave

2018

Naročnik

CHERR.IO d.o.o.

Cilji

Pri projektu je bilo potrebno izpolniti veliko ciljev. Največji in najzahtevnejši cilj je bil pridobivanje prvih uporabnikov in grajenje skupnosti. Ta cilj je zahteval, da glas o projektu preplava tudi čez lužo, v druge kontinente, saj gre za mednarodni projekt.

Ustvarjanje neverjetne uporabniške izkušnje

Razvoj in oblikovanje čudovite uporabniške izkušnje je težka naloga. Potrebno je imeti dobro usposobljeno ekipo strokovnjakov: stratege uporabniških izkušenj, oblikovalce uporabniških vmesnikov, pisce, fotografe in računalniške inženirje. Ravno takšno skupino strokovnjakov smo zbrali za izdelavo in optimizacijo uporabniške izkušnje CHERR.IO.

Mobilno oblikovana zasnova

Izpostaviti je potrebno še izvrstno uporabniško izkušnjo, ki je prilagojena tudi za mobilne naprave. V današnjem času vedno več uporabljamo mobilne telefone za brskanje po internetu, zato je prilagojenost za vse naprave danes nujna.

Strategija blagovne znamke

Zakaj češnja? Češnje so bile vedno priljubljene, ne le zato, ker so sladke in lepe, ampak tudi zato, ker so znanilke poletja. Dozorijo v parih ali trojčkih in so tesno povezane s svojimi ‘sorodniki’, kakor je tudi skupnost CHEER.IO povezana med seboj in s preostalim svetom. Seme češnje je zelo odporno, saj preživi temperature tudi do -30 C°. Drevo zraste v visoko in močno drevo, kakor si tudi CHEER.IO prizadeva slediti istemu zgledu in pomagati ljudem v stiski, da v svoje življenje vrnejo namen in veselje. Ker češnje uporabljamo za več namenov, kot so marmelada, sladice in sok, CHERR.IO platforma skuša biti vsestranska v obliki pomoči in podpore, ki jo lahko zagotovi v svetu.

Video produkcija

S predstavitvenim videom smo skušali s pomočjo zanimivih animacij poenostaviti in posplošiti projekt ter ga na ta način nazorno prikazati. Odziv sledilcev in novih uporabnikov je bil izjemno pozitiven, ne le v smislu konverzij oziroma novih kontaktov, ampak tudi v smislu odzivnosti prek socialnih kanalov, kot so Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Medium, Youtube, Telegram, Bitcointalk.com Forum in Reddit.

Pametna pogodba na tehnologiji blockchain

Razvili smo pametno pogodbo s pomočjo tehnologije ‘blockchain’, ki je omogočala množično zbiranje kriptovalut (ICO) na platformi Ethereum.

[php]

pragma solidity ^0.4.22;

/**
* @title SafeMath
* @dev Math operations with safety checks that throw on error
*/
library SafeMath {
function mul(uint256 a, uint256 b) internal pure returns(uint256) {
uint256 c = a * b;
assert(a == 0 || c / a == b);

return c;
}

function div(uint256 a, uint256 b) internal pure returns(uint256) {
// assert(b > 0); // Solidity automatically throws when dividing by 0
uint256 c = a / b;

// assert(a == b * c + a % b); // There is no case in which this doesn’t hold
return c;
}

function sub(uint256 a, uint256 b) internal pure returns(uint256) {
assert(b <= a); return a – b; } function add(uint256 a, uint256 b) internal pure returns(uint256) { uint256 c = a + b; assert(c >= a);

return c;
}
}

/**
* @title Ownable
* @dev The Ownable contract has an owner address and
* provides basic authorization control functions
*/
contract Ownable {
// Public properties
address public owner;

// Log if ownership has been changed
event ChangeOwnership(address indexed _owner, address indexed _newOwner);

// Checks if address is an owner
modifier OnlyOwner() {
require(msg.sender == owner);

_;
}

// The Ownable constructor sets the owner address
function Ownable() public {
owner = msg.sender;
}

// Transfer current ownership to the new account
function transferOwnership(address _newOwner) public OnlyOwner {
require(_newOwner != address(0x0));

owner = _newOwner;

emit ChangeOwnership(owner, _newOwner);
}
}

/**
* @title Pausable
* @dev Base contract which allows children to implement an emergency stop mechanism.
*/
contract Pausable is Ownable {
/*
* @dev Event to notify listeners about pause.
* @param pauseReason string Reason the token was paused for.
*/
event Pause(string pauseReason);
/*
* @dev Event to notify listeners about pause.
* @param unpauseReason string Reason the token was unpaused for.
*/
event Unpause(string unpauseReason);

bool public isPaused;
string public pauseNotice;

/**
* @dev Modifier to make a function callable only when the contract is not paused.
*/
modifier IsNotPaused() {
require(!isPaused);
_;
}

/**
* @dev Modifier to make a function callable only when the contract is paused.
*/
modifier IsPaused() {
require(isPaused);
_;
}

/**
* @dev called by the owner to pause, triggers stopped state
* @param _reason string The reason for the pause.
*/
function pause(string _reason) OnlyOwner IsNotPaused public {
isPaused = true;
pauseNotice = _reason;
emit Pause(_reason);
}

/**
* @dev called by the owner to unpause, returns to normal state
* @param _reason string Reason for the un pause.
*/
function unpause(string _reason) OnlyOwner IsPaused public {
isPaused = false;
pauseNotice = _reason;
emit Unpause(_reason);
}
}

/**
* @title ERC20Basic
* @dev Simpler version of ERC20 interface
* @dev see https://github.com/ethereum/EIPs/issues/179
*/
contract ERC20Basic {
uint256 public totalSupply;

function balanceOf(address who) public view returns(uint256 theBalance);
function transfer(address to, uint256 value) public returns(bool success);

event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);
}

/**
* @title ERC20 interface
* @dev see https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20
*/
contract ERC20 is ERC20Basic {
function allowance(address owner, address spender) public view returns(uint256 theAllowance);
function transferFrom(address from, address to, uint256 value) public returns(bool success);
function approve(address spender, uint256 value) public returns(bool success);

event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);
}

/**
* @title Basic token
* @dev Basic version of StandardToken without allowances.
*/
contract BasicToken is ERC20Basic {
using SafeMath for uint256;

// Balances for each account
mapping(address => uint256) balances;

/**
* @dev Get the token balance for account
* @param _address The address to query the balance of._address
* @return An uint256 representing the amount owned by the passed address.
*/
function balanceOf(address _address) public constant returns(uint256 theBalance){
return balances[_address];
}

/**
* @dev Transfer the balance from owner’s account to another account
* @param _to The address to transfer to.
* @param _value The amount to be transferred.
* @return Returns true if transfer has been successful
*/
function transfer(address _to, uint256 _value) public returns(bool success){
require(_to != address(0x0) && _value <= balances[msg.sender]); balances[msg.sender] = balances[msg.sender].sub(_value); balances[_to] = balances[_to].add(_value); emit Transfer(msg.sender, _to, _value); return true; } } /** * @title Standard ERC20 token * * @dev Implementation of the basic standard token. * @dev https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20 */ contract StandardToken is BasicToken, ERC20 { // Owner of account approves the transfer of an amount to another account mapping (address => mapping (address => uint256)) allowed;

/**
* @dev Returns the amount of tokens approved by the owner that can be transferred to the spender’s account
* @param _owner The address which owns the funds.
* @param _spender The address which will spend the funds.
* @return An uint256 specifying the amount of tokens still available for the spender.
*/
function allowance(address _owner, address _spender) public constant returns(uint256 theAllowance){
return allowed[_owner][_spender];
}

/**
* @dev Approve the passed address to spend the specified amount of tokens on behalf of msg.sender.
*
* To change the approve amount you first have to reduce the addresses`
* allowance to zero by calling `approve(_spender, 0)` if it is not
* already 0 to mitigate the race condition described here:
* https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20#issuecomment-263524729
*
* @param _spender The address which will spend the funds.
* @param _value The amount of tokens to be spent.
*/
function approve(address _spender, uint256 _value) public returns(bool success){
require(allowed[msg.sender][_spender] == 0 || _value == 0);

allowed[msg.sender][_spender] = _value;
emit Approval(msg.sender, _spender, _value);

return true;
}

/**
* Transfer from `from` account to `to` account using allowance in `from` account to the sender
*
* @param _from Origin address
* @param _to Destination address
* @param _value Amount of CHR tokens to send
*/
function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public returns(bool success) {
require(_to != address(0));
require(_value <= balances[_from]);
require(_value <= allowed[_from][msg.sender]);

balances[_from] = balances[_from].sub(_value);
balances[_to] = balances[_to].add(_value);

allowed[_from][msg.sender] = allowed[_from][msg.sender].sub(_value);

emit Transfer(_from, _to, _value);

return true;
}
}

/**
* @title Burnable Token
* @dev Token that can be irreversibly burned (destroyed).
*/
contract BurnableToken is BasicToken {
event Burn(address indexed burner, uint256 value);

/**
* @dev Burns a specific amount of tokens.
* @param _value The amount of token to be burned.
*/
function burn(uint256 _value) public {
require(_value <= balances[msg.sender]); balances[msg.sender] = balances[msg.sender].sub(_value); totalSupply = totalSupply.sub(_value); emit Burn(msg.sender, _value); } } /** * CHERR.IO is a standard ERC20 token with some additional functionalities: * – Transfers are only enabled after contract owner enables it (after the ICO) * – Contract sets 60% of the total supply as allowance for ICO contract */ contract Cherrio is StandardToken, BurnableToken, Ownable, Pausable { using SafeMath for uint256; // Metadata string public constant name = &quot;CHERR.IO&quot;; string public constant symbol = &quot;CHR&quot;; uint8 public constant decimals = 18; // Token supplies uint256 public constant INITIAL_SUPPLY = 200000000 * (10 ** uint256(decimals)); uint256 public constant ADMIN_ALLOWANCE = 80000000 * (10 ** uint256(decimals)); uint256 public constant CONTRACT_ALLOWANCE = INITIAL_SUPPLY – ADMIN_ALLOWANCE; // Funding cap in ETH. Change to equal $12M at time of token offering uint256 public constant FUNDING_ETH_HARD_CAP = 15000 ether; // Minimum cap in ETH. Change to equal $3M at time of token offering uint256 public constant MINIMUM_ETH_SOFT_CAP = 3750 ether; // Min contribution is 0.1 ether uint256 public constant MINIMUM_CONTRIBUTION = 100 finney; // Price of the tokens as in tokens per ether uint256 public constant RATE = 5333; // Price of the tokens in tier 1 uint256 public constant RATE_TIER1 = 8743; // Price of the tokens in tier 2 uint256 public constant RATE_TIER2 = 7306; // Price of the tokens in tier 3 uint256 public constant RATE_TIER3 = 6584; // Price of the tokens in public sale for limited timeline uint256 public constant RATE_PUBLIC_SALE = 5926; // Maximum cap for tier 1 (60M CHR tokens) uint256 public constant TIER1_CAP = 60000000 * (10 ** uint256(decimals)); // Maximum cap for tier 2 (36M CHR tokens) uint256 public constant TIER2_CAP = 36000000 * (10 ** uint256(decimals)); // Maximum cap for each contributor in tier 1 uint256 public participantCapTier1; // Maximum cap for each contributor in tier 2 uint256 public participantCapTier2; // ETH cap for pool addres only in tier 1 uint256 public poolAddressCapTier1; // ETH cap for pool addres only in tier 2 uint256 public poolAddressCapTier2; // The address of the token admin address public adminAddress; // The address where ETH funds are collected address public beneficiaryAddress; // The address of the contract address public contractAddress; // The address of the pool who can send unlimited ETH to the contract address public poolAddress; // Enable transfers after conclusion of the token offering bool public transferIsEnabled; // Amount of raised in Wei uint256 public weiRaised; // Amount of CHR tokens sent to participant for presale and public sale uint256[4] public tokensSent; // Start of public pre-sale in timestamp uint256 startTimePresale; // Start and end time of public sale in timestamp uint256 startTime; uint256 endTime; // Discount period for public sale uint256 publicSaleDiscountEndTime; // End time limits in timestamp for each tier bonus uint256[3] public tierEndTime; //Check if contract address is already set bool contractAddressIsSet; struct Contributor { bool canContribute; uint8 tier; uint256 contributionInWeiTier1; uint256 contributionInWeiTier2; uint256 contributionInWeiTier3; uint256 contributionInWeiPublicSale; } struct Pool { uint256 contributionInWei; } enum Stages { Pending, PreSale, PublicSale, Ended } // The current stage of the offering Stages public stage; mapping(address => Contributor) public contributors;
mapping(address => mapping(uint8 => Pool)) public pool;

// Check if transfer is enabled
modifier TransferIsEnabled {
require(transferIsEnabled || msg.sender == adminAddress || msg.sender == contractAddress);

_;
}

/**
* @dev Check if address is a valid destination to transfer tokens to
* – must not be zero address
* – must not be the token address
* – must not be the owner’s address
* – must not be the admin’s address
* – must not be the token offering contract address
* – must not be the beneficiary address
*/
modifier ValidDestination(address _to) {
require(_to != address(0x0));
require(_to != address(this));
require(_to != owner);
require(_to != address(adminAddress));
require(_to != address(contractAddress));
require(_to != address(beneficiaryAddress));

_;
}

/**
* Modifier that requires certain stage before executing the main function body
*
* @param _expectedStage Value that the current stage is required to match
*/
modifier AtStage(Stages _expectedStage) {
require(stage == _expectedStage);

_;
}

// Check if ICO is live
modifier CheckIfICOIsLive() {
require(stage != Stages.Pending && stage != Stages.Ended);

if(stage == Stages.PreSale) {
require(
startTimePresale > 0 &&
now >= startTimePresale &&
now <= tierEndTime[2] ); } else { require( startTime > 0 &&
now >= startTime &&
now <= endTime ); } _; } // Check if participant sent more then miniminum required contribution modifier CheckPurchase() { require(msg.value >= MINIMUM_CONTRIBUTION);

_;
}

/**
* Event for token purchase logging
*
* @param _purchaser Participant who paid for CHR tokens
* @param _value Amount in WEI paid for token
* @param _tokens Amount of tokens purchased
*/
event TokenPurchase(address indexed _purchaser, uint256 _value, uint256 _tokens);

/**
* Event when token offering started
*
* @param _msg Message
* @param _startTime Start time in timestamp
* @param _endTime End time in timestamp
*/
event OfferingOpens(string _msg, uint256 _startTime, uint256 _endTime);

/**
* Event when token offering ended and how much has been raised in wei
*
* @param _endTime End time in timestamp
* @param _totalWeiRaised Total raised funds in wei
*/
event OfferingCloses(uint256 _endTime, uint256 _totalWeiRaised);

/**
* Cherrio constructor
*/
function Cherrio() public {
totalSupply = INITIAL_SUPPLY;

// Mint tokens
balances[msg.sender] = totalSupply;
emit Transfer(address(0x0), msg.sender, totalSupply);

// Aprove an allowance for admin account
adminAddress = 0xe0509bB3921aacc433108D403f020a7c2f92e936;
approve(adminAddress, ADMIN_ALLOWANCE);

participantCapTier1 = 100 ether;
participantCapTier2 = 100 ether;
poolAddressCapTier1 = 2000 ether;
poolAddressCapTier2 = 2000 ether;

weiRaised = 0;
startTimePresale = 0;
startTime = 0;
endTime = 0;
publicSaleDiscountEndTime = 0;
transferIsEnabled = false;
contractAddressIsSet = false;
}

/**
* Add approved addresses
*
* @param _addresses Array of approved addresses
* @param _tier Tier
*/
function addApprovedAddresses(address[] _addresses, uint8 _tier) external OnlyOwner {
uint256 length = _addresses.length;

for(uint256 i = 0; i < length; i++) { if(!contributors[_addresses[i]].canContribute) { contributors[_addresses[i]].canContribute = true; contributors[_addresses[i]].tier = _tier; contributors[_addresses[i]].contributionInWeiTier1 = 0; contributors[_addresses[i]].contributionInWeiTier2 = 0; contributors[_addresses[i]].contributionInWeiTier3 = 0; contributors[_addresses[i]].contributionInWeiPublicSale = 0; } } } /** * Add approved address * * @param _address Approved address * @param _tier Tier */ function addSingleApprovedAddress(address _address, uint8 _tier) external OnlyOwner { if(!contributors[_address].canContribute) { contributors[_address].canContribute = true; contributors[_address].tier = _tier; contributors[_address].contributionInWeiTier1 = 0; contributors[_address].contributionInWeiTier2 = 0; contributors[_address].contributionInWeiTier3 = 0; contributors[_address].contributionInWeiPublicSale = 0; } } /** * Set token offering address to approve allowance for offering contract to distribute tokens */ function setTokenOffering() external OnlyOwner{ require(!contractAddressIsSet); require(!transferIsEnabled); contractAddress = address(this); approve(contractAddress, CONTRACT_ALLOWANCE); beneficiaryAddress = 0xAec8c4242c8c2E532c6D6478A7de380263234845; poolAddress = 0x1A2C916B640520E1e93A78fEa04A49D8345a5aa9; pool[poolAddress][0].contributionInWei = 0; pool[poolAddress][1].contributionInWei = 0; pool[poolAddress][2].contributionInWei = 0; pool[poolAddress][3].contributionInWei = 0; tokensSent[0] = 0; tokensSent[1] = 0; tokensSent[2] = 0; tokensSent[3] = 0; stage = Stages.Pending; contractAddressIsSet = true; } /** * Set when presale starts * * @param _startTimePresale Start time of presale in timestamp */ function startPresale(uint256 _startTimePresale) external OnlyOwner AtStage(Stages.Pending) { if(_startTimePresale == 0) { startTimePresale = now; } else { startTimePresale = _startTimePresale; } setTierEndTime(); stage = Stages.PreSale; } /** * Set when public sale starts * * @param _startTime Start time of public sale in timestamp */ function startPublicSale(uint256 _startTime) external OnlyOwner AtStage(Stages.PreSale) { if(_startTime == 0) { startTime = now; } else { startTime = _startTime; } endTime = startTime + 15 days; publicSaleDiscountEndTime = startTime + 3 days; stage = Stages.PublicSale; } // Fallback function can be used to buy CHR tokens function () public payable { buy(); } function buy() public payable IsNotPaused CheckIfICOIsLive returns(bool _success) { uint8 currentTier = getCurrentTier(); if(currentTier > 3) {
revert();
}

if(!buyTokens(currentTier)) {
revert();
}

return true;
}

/**
* @param _tier Current Token Sale tier
*/
function buyTokens(uint8 _tier) internal ValidDestination(msg.sender) CheckPurchase returns(bool _success) {
if(weiRaised.add(msg.value) > FUNDING_ETH_HARD_CAP) {
revert();
}

uint256 contributionInWei = msg.value;

if(!checkTierCap(_tier, contributionInWei)) {
revert();
}

uint256 rate = getTierTokens(_tier);
uint256 tokens = contributionInWei.mul(rate);

if(msg.sender != poolAddress) {
if(stage == Stages.PreSale) {
if(!checkAllowedTier(msg.sender, _tier)) {
revert();
}
}

if(!checkAllowedContribution(msg.sender, contributionInWei, _tier)) {
revert();
}

if(!this.transferFrom(owner, msg.sender, tokens)) {
revert();
}

if(stage == Stages.PreSale) {
if(_tier == 0) {
contributors[msg.sender].contributionInWeiTier1 = contributors[msg.sender].contributionInWeiTier1.add(contributionInWei);
}
else if(_tier == 1) {
contributors[msg.sender].contributionInWeiTier2 = contributors[msg.sender].contributionInWeiTier2.add(contributionInWei);
}
else if(_tier == 2) {
contributors[msg.sender].contributionInWeiTier3 = contributors[msg.sender].contributionInWeiTier3.add(contributionInWei);
}
}
else {
contributors[msg.sender].contributionInWeiPublicSale = contributors[msg.sender].contributionInWeiPublicSale.add(contributionInWei);
}
}
else {
if(!checkPoolAddressTierCap(_tier, contributionInWei)) {
revert();
}

if(!this.transferFrom(owner, msg.sender, tokens)) {
revert();
}

pool[poolAddress][_tier].contributionInWei = pool[poolAddress][_tier].contributionInWei.add(contributionInWei);
}

weiRaised = weiRaised.add(contributionInWei);
tokensSent[_tier] = tokensSent[_tier].add(tokens);

if(weiRaised >= FUNDING_ETH_HARD_CAP) {
offeringEnded();
}

beneficiaryAddress.transfer(address(this).balance);
emit TokenPurchase(msg.sender, contributionInWei, tokens);

return true;
}

/**
* Manually withdraw tokens to private investors
*
* @param _to Address of private investor
* @param _value The number of tokens to send to private investor
*/
function withdrawCrowdsaleTokens(address _to, uint256 _value) external OnlyOwner ValidDestination(_to) returns (bool _success) {
if(!this.transferFrom(owner, _to, _value)) {
revert();
}

return true;
}

/**
* Transfer from sender to another account
*
* @param _to Destination address
* @param _value Amount of CHR tokens to send
*/
function transfer(address _to, uint256 _value) public ValidDestination(_to) TransferIsEnabled IsNotPaused returns(bool _success){
return super.transfer(_to, _value);
}

/**
* Transfer from `from` account to `to` account using allowance in `from` account to the sender
*
* @param _from Origin address
* @param _to Destination address
* @param _value Amount of CHR tokens to send
*/
function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public ValidDestination(_to) TransferIsEnabled IsNotPaused returns(bool _success){
return super.transferFrom(_from, _to, _value);
}

/**
* Check if participant is allowed to contribute in current tier
*
* @param _address Participant address
* @param _tier Current tier
*/
function checkAllowedTier(address _address, uint8 _tier) internal view returns (bool _allowed) {
if(contributors[_address].tier <= _tier) {
return true;
}
else{
return false;
}
}

/**
* Check contribution cap for only tier 1 and 2
*
* @param _tier Current tier
* @param _value Participant contribution
*/
function checkTierCap(uint8 _tier, uint256 _value) internal view returns (bool _success) {
uint256 currentlyTokensSent = tokensSent[_tier];
bool status = true;

if(_tier == 0) {
if(TIER1_CAP < currentlyTokensSent.add(_value)) {
status = false;
}
}
else if(_tier == 1) {
if(TIER2_CAP < currentlyTokensSent.add(_value)) {
status = false;
}
}

return status;
}

/**
* Check cap for pool address in tier 1 and 2
*
* @param _tier Current tier
* @param _value Pool contribution
*/
function checkPoolAddressTierCap(uint8 _tier, uint256 _value) internal view returns (bool _success) {
uint256 currentContribution = pool[poolAddress][_tier].contributionInWei;

if((_tier == 0 && (poolAddressCapTier1 < currentContribution.add(_value))) || (_tier == 1 && (poolAddressCapTier2 < currentContribution.add(_value)))) { return false; } return true; } /** * Check cap for pool address in tier 1 and 2 * * @param _address Participant address * @param _value Participant contribution * @param _tier Current tier */ function checkAllowedContribution(address _address, uint256 _value, uint8 _tier) internal view returns (bool _success) { bool status = false; if(contributors[_address].canContribute) { if(_tier == 0) { if(participantCapTier1 >= contributors[_address].contributionInWeiTier1.add(_value)) {
status = true;
}
}
else if(_tier == 1) {
if(participantCapTier2 >= contributors[_address].contributionInWeiTier2.add(_value)) {
status = true;
}
}
else if(_tier == 2) {
status = true;
}
else {
status = true;
}
}

return status;
}

/**
* Get current tier tokens rate
*
* @param _tier Current tier
*/
function getTierTokens(uint8 _tier) internal view returns(uint256 _tokens) {
uint256 tokens = RATE_TIER1;

if(_tier == 1) {
tokens = RATE_TIER2;
}
else if(_tier == 2) {
tokens = RATE_TIER3;
}
else if(_tier == 3) {
if(now <= publicSaleDiscountEndTime) {
tokens = RATE_PUBLIC_SALE;
}
else {
tokens = RATE;
}
}

return tokens;
}

// Get current tier
function getCurrentTier() public view returns(uint8 _tier) {
uint8 currentTier = 3; // 3 is public sale

if(stage == Stages.PreSale) {
if(now <= tierEndTime[0]) {
currentTier = 0;
}
else if(now <= tierEndTime[1]) {
currentTier = 1;
}
else if(now <= tierEndTime[2]) { currentTier = 2; } } else { if(now > endTime) {
currentTier = 4; // Token offering ended
}
}

return currentTier;
}

// Set end time for each tier
function setTierEndTime() internal AtStage(Stages.Pending) {
tierEndTime[0] = startTimePresale + 1 days;
tierEndTime[1] = tierEndTime[0] + 2 days;
tierEndTime[2] = tierEndTime[1] + 6 days;
}

// End the token offering
function endOffering() public OnlyOwner {
offeringEnded();
}

// Token offering is ended
function offeringEnded() internal {
endTime = now;
stage = Stages.Ended;

emit OfferingCloses(endTime, weiRaised);
}

// Enable transfers, burn unsold tokens & set tokenOfferingAddress to 0
function enableTransfer() public OnlyOwner returns(bool _success){
transferIsEnabled = true;
uint256 tokensToBurn = allowed[msg.sender][contractAddress];

if(tokensToBurn != 0){
burn(tokensToBurn);
approve(contractAddress, 0);
}

return true;
}

/**
* Extend end time
*
* @param _addedTime Addtional time in secods
*/
function extendEndTime(uint256 _addedTime) external OnlyOwner {
endTime = endTime + _addedTime;
}

/**
* Extend public sale discount time
*
* @param _addedPublicSaleDiscountEndTime Addtional time in secods
*/
function extendPublicSaleDiscountEndTime(uint256 _addedPublicSaleDiscountEndTime) external OnlyOwner {
publicSaleDiscountEndTime = publicSaleDiscountEndTime + _addedPublicSaleDiscountEndTime;
}

/**
* Update pool cap for tier 1
*
* @param _poolAddressCapTier1 Tier cap
*/
function updatePoolAddressCapTier1(uint256 _poolAddressCapTier1) external OnlyOwner {
poolAddressCapTier1 = _poolAddressCapTier1;
}

/**
* Update pool cap for tier 2
*
* @param _poolAddressCapTier2 Tier cap
*/
function updatePoolAddressCapTier2(uint256 _poolAddressCapTier2) external OnlyOwner {
poolAddressCapTier2 = _poolAddressCapTier2;
}

//

/**
* Update participant cap for tier 1
*
* @param _participantCapTier1 Tier cap
*/
function updateParticipantCapTier1(uint256 _participantCapTier1) external OnlyOwner {
participantCapTier1 = _participantCapTier1;
}

/**
* Update participant cap for tier 2
*
* @param _participantCapTier2 Tier cap
*/
function updateParticipantCapTier2(uint256 _participantCapTier2) external OnlyOwner {
participantCapTier2 = _participantCapTier2;
}
}

[/php]

Rezultati

S strategijo, ki smo jo zastavili, smo dosegli viralno samopromocijo projekta. Na platformo smo zbrali več kot 30.000 registriranih uporabnikov, vsakodnevni doseg Twitterja pa se je za nekaj tednov povečal na 1,2 milijona. Ostali socialnih kanali so zbrali več kot 10.000 spremljevalcev. Rezultati so bili nad pričakovanji!

facebook
Facebook všečkov
0
twitter
Twitter sledilcev
0
telegram
Telegram prijav
0
youtube
Youtube predplačnikov
0
medium
Medium predplačnikov
0
reddit
Reddit predplačnikov
0
linkedin
LinkedIn sledilcev
0
bitcointalk
BitcoinTalk objav
0
cherrio mvp

Želite tudi vi izstopati?

Začnimo skupni projekt
Deli ta projekt